Aktualności

Pamiętajmy, że niezależnie od stopnia zabezpieczenia naszego domu przed ogniem warto na wszelki wypadek też wykupić polisę ubezpieczeniową. Dlaczego jest to tak istotne? Bowiem kiedy płomienie spowodują zniszczenia naszego domu, wtedy dostaniemy odszkodowanie, które pomoże go odbudować. Co należałoby konkretnie ubezpieczyć? Ubezpieczamy nie tylko sam budynek (czyli jego elementy stałe), ale również to co znajduje się w środku, czyli nasze ruchomości. Ile powinna wynosić suma ubezpieczenia? Suma ubezpieczenia (czyli maksymalna kwota odszkodowania), powinna odpowiadać wartości chronionego mienia. Natomiast jeżeli kwota ta przekracza wysokość wyznaczoną przez ubezpieczyciela, możemy uzgodnić wizytę w naszym domu agenta, który sprawdzi, co naprawdę w nim mamy…

Czytaj dalej

Przyczynienie się poszkodowanego do poniesionej przez siebie szkody lub jej zwiększenie regulowane jest w artykule 362 Kodeksu cywilnego. Chodzi w tym wypadku o sytuację, w której jedna osoba została poszkodowana na skutek działania drugiej osoby i żąda od niej odpowiedniego odszkodowania. Może być ono jednak adekwatnie zmniejszone jeżeli wykazane zostanie, że osoba, która została poszkodowana przez swoje obiektywnie nieprawidłowe zachowanie (aktywne działanie lub zaniechanie) przyczyniła się do szkody lub zwiększyła jej rozmiar. Zaistnienie takich okoliczności daje możliwość sądowi, aby obniżyć wartość odszkodowania, które musiałby zapłacić pierwotnie sprawca przyczyny głównej. Po pierwsze, należy wyraźnie zaznaczyć, że przyczynienie się dochodzi do skutku,…

Czytaj dalej

biegły lekarz

W sprawach cywilnych, których przedmiotem jest roszczenie o odszkodowanie za skutki błędu w sztuce lekarskiej wypracowano pewien standard oceny opinii biegłego przez sąd. W myśl tego powszechnie przyjętego poglądu dowód z opinii biegłego podlega specyficznym kryteriom oceny przez sąd, gdyż członkowie składu orzekającego nie mają wiadomości specjalnych, dlatego mogą jedynie ocenić spójność wypowiedzi zawartych w opinii biegłego z punktu widzenia logiki (w potocznym sensie tego słowa) i z perspektywy zasad doświadczenia życiowego jak też wiedzy ogólnej. Sąd nie może “nie dać wiary biegłemu” w sensie zanegowania przedstawionej przezeń oceny merytorycznej, a tym samym przekreślić jego wywodów merytorycznych przez odwołanie się…

Czytaj dalej

Możliwe w polskim systemie prawnym sposoby naprawienia szkody majątkowej zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym w artykule 363. Uregulowanie to odnosi się zarówno do odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (deliktowej) oraz wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowej). Wedle przytoczonego przepisu poszkodowany może, w zależności od swoich upodobań, żądać odszkodowania w postaci świadczenia pieniężnego, ale także, co ciekawe, w postaci tzw. restytucji naturalnej, a więc przywrócenia do stanu przed wyrządzeniem szkody. Druga możliwość została jednak zawężona o sytuacje, w których powrót do wcześniejszego stanu jest niemożliwy (np. dlatego, że zostało zniszczone unikatowe dzieło sztuki) oraz tych, w których restytucja naturalna…

Czytaj dalej

Zgodnie z artykułem 443 kodeksu cywilnego, w wypadku  gdy działanie albo zaniechanie, wskutek którego powstała szkoda, było niewykonaniem albo niewłaściwym wykonaniem istniejącego już wcześniej zobowiązania, nie jest wyłączone roszczenie deliktowe, o ile z treści istniejącego przedtem zobowiązania nie wynika inaczej.  Kodeks cywilny przyjmuje dualizm reżimów odpowiedzialności. Mamy do czynienia z odpowiedzialnością za niewłaściwe wykonanie zobowiązań umownych (ex contractu) i za czyny niedozwolone (ex delicto). Prawodawca może przyjąć trzy rozwiązania: pierwszeństwo odpowiedzialności deliktowej, prymat odpowiedzialności kontraktowej albo konkurencję roszczeń z tych dwóch reżimów. Artykuł 443 k.c. przewiduje możliwość prymatu odpowiedzialności kontraktowej, jednak z ograniczeniem swobody stron umowy w przepisach takich jak…

Czytaj dalej

Co kilka tygodni otwiera się nowa firma, która świadczy usługi prawne w zakresie odszkodowań powypadkowych. W wielu przypadkach niestety powstałe podmioty prawne zatrudniają postronne osoby bez uprawnień i zamiast działać na rzecz klienta, to jeszcze pogłębiają jego cierpienie. Na podstawie kilku czynników, między innymi opinii klientów i mediów, powstają rankingi, które pomagają zweryfikować kancelarię prawną przed skorzystaniem z jej usług. Jakie cechy posiada dobra kancelaria? : Transparentne działanie Przed wyborem firmy czy kancelarii odszkodowawczej należy sprawdzić, czy posiada ona nie tylko stronę internetową, ale także siedzibę stacjonarną oraz czas jej istnienia. Warto ufać podmiotom, które można odwiedzić osobiście i omówić…

Czytaj dalej

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Auxilię sp. z o.o. karę w wysokości 14 tys. zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu na skutek zawiadomień pochodzących m.in. od Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Zakwestionowana praktyka polegała na reklamowaniu usług świadczonych przez przedsiębiorcę za pomocą haseł o treści: „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji” oraz „97,7 % wygranych spraw”. UOKIK stwierdził, że podane wartości zostały obliczone na podstawie nierzetelnych danych. Jak wynika z uzasadnienia decyzji Auxilia, broniąc rzetelności twierdzenia „97,7 % wygranych spraw”, wskazywała, iż nieuwzględnienie w statystykach postępowań przedsądowych…

Czytaj dalej

 Wyniki podane przez kalkulator mają charakter szacunkowy i nie stanowią wiążącej podstawy dla podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody w procesie rozpatrywania roszczeń. Wysokość należnego świadczenia jest każdorazowo uzależniona od indywidualnych okoliczności danego przypadku. Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. sp. k. i Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie nie ponoszą odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich wyliczeń. Więcej o CODEX na www.codex.org.pl https://kalkulator.codex.org.pl/

Najlepsza opieka dla ofiar wypadku – bez kolejek i bez kosztów dla Pacjenta w komfortowych warunkach prywatnej Kliniki. Rehabilitacja po wypadku z OC sprawcy: jest bezpłatna (lub refundowana) z ubezpieczenia OC w prywatnej nowoczesnej Klinice, nie wymaga oczekiwania na termin rehabilitacji i umożliwia szybszy powrót do zdrowia, daje gwarancję profesjonalizmu i wysokiego poziomu leczenia oraz jego szeroki zakres. BEZPŁATNA REHABILITACJA W NOWOCZESNEJ KLINICE Każdy z nas słyszał lub zna przynajmniej jedną osobę, która stała się ofiarą wypadku samochodowego.  Dobrze, jeśli sytuacja taka kończy się tylko stłuczeniem, niestety w wielu przypadkach wiąże się ona z kalectwem, paraliżem, a nawet śmiercią.  Kiedy…

Czytaj dalej

W dniu 14 marca br., Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na TUiR Warta karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy złotych. To najwyższa w historii kara nałożona przez nadzór za uchybienia związane z wypłatą odszkodowania komunikacyjnego. Jak informuje KNF karę nałożono za  naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.   Jak dotychczas kara w wysokości 600 tys. zł to najwyższa sankcja finansowa dla ubezpieczyciela za naruszenie wyżej wymienionych  przepisu. Dodajmy, że pod koniec 2016 roku „Dziennik…

Czytaj dalej

10/12